Harmful gambling

Harmful gambling
Harmful gambling refers to the negative impact that gambling can have on an individual's physical, mental, social, and financial well-being. This can include issues such as financial problems, depression, anxiety, relationship problems, and even suicide.

Harmful gambling can manifest in different ways, including problem gambling, which is characterized by an inability to control one's gambling behavior and a tendency to continue gambling despite negative consequences. This can include things such as spending large amounts of money on gambling, neglecting responsibilities at home or work, and borrowing money to gamble.

It's important to note that not all gambling is harmful, and many people are able to engage in gambling in a responsible and healthy way. However, for those who experience harmful gambling, it can be a serious issue that requires professional help and support.

To find out more, you can contact Asian Helpline 0800 862 342 to talk to our qualified counsellor, and it is free, private, and confidential.
Monday to Friday 9am to 8pm.

 

危害性赌博

危害性赌博是指赌博可能对个人的身体、心理、社交关系和财务状况产生负面影响。这些影响可能包括财务问题、抑郁、焦虑、人际关系问题,甚至自杀。
危害性赌博可能以不同的方式表现出来,包括问题赌博,其特征是即使赌博已经对自己产生不良影响,但个人无法控制自己的赌博行为,仍继续沉迷其中。比如:在赌博上花费大量金钱、忽视对家庭或工作的责任、以及借钱赌博等。
值得引起注意的是,并非所有的赌博都是有害的,许多人能够以负责任和健康的方式参与赌博活动。但对于受到赌博危害影响的人来说,沉迷赌博可能对赌博者和其家人产生十分严重的影响,并需要得到专业的帮助和支持。
了解危害性赌博的信号并尽早寻求专业帮助与支持,致电亚裔帮助热线0800 862 342,得到保密和免费的专业心理咨询师的帮助。亚裔帮助热线开通时间:每周一到周五,早9点至晚8 点。


Korean
해로운 도박

해로운 도박이란 의미는 도박이 개인의 신체적, 정신적, 사회적 및 재정적 안녕에 미칠 수 있는 부정적인 영향을 말합니다. 여기에는 재정 문제, 우울증, 불안, 관계 문제, 심지어 자살과 같은 문제가 포함될 수 있습니다.

해로운 도박은 자신의 도박 행동을 통제할 수 없고 부정적인 결과에도 불구하고 도박을 계속하려는 경향을 특징등 다양한 방식으로 나타날 수 있습니다. 여기에는 도박에 많은 돈을 쓰는 것, 가정이나 직장에서의 책임을 소홀히 하는 것, 도박을 위해 돈을 빌리는 것과 같은 것들이 포함될 수 있습니다.

모든 도박이 해로운 것은 아니며 많은 사람들이 책임감 있고 건전한 방법으로 도박에 참여할 수 있다는 점도 중요합니다. 그러나 유해한 도박을 경험하는 사람들에게는 전문가의 도움과 지원이 필요한 심각한 문제가 될 수 있습니다.

자세한 내용은 Asian Helpline 0800 862 342로 연락하여 전문적인 카운셀러와 상담할 수 있으며 이는 비공개적이며 비밀유지입니다. 상담 가능한 시간은 월요일부터 금요일까지 오전 9시~오후 8시입니다.

 

Thai
อันตรายจากภัยพนัน

อันตรายจากภัยพนัน หมายถึงผลกระทบด้านลบของการพนันต่อชีวิตและความเป็นอยู่ ทางร่างกาย จิตใจ สังคม และการเงินของแต่ละคน ซึ่งอาจรวมถึงปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาทางการเงิน ภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล ปัญหาความสัมพันธ์ และการคิดฆ่าตัวตาย

อันตรายจากภัยพนัน มีในรูปแบบต่างๆมากมาย รวมถึงปัญหาการพนัน ซึ่งบางคนไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมการเล่นพนันของตนได้ และมีแนวโน้มที่จะเล่นพนันต่อไปเรื่อยๆ แม้ว่าจะมีผลกระทบในทางลบก็ตาม รวมถึงการใช้จ่ายเงินจำนวนมากในการเล่นพนัน การละเลยความรับผิดชอบที่ทั้งบ้านหรือที่ทำงาน การกู้ยืมเงินเพื่อมาเล่นพนัน

ที่สำคัญคือการพนันไม่ใช่ทั้งหมดที่เป็นภัยอันตราย ผู้คนจำนวนมากสามารถเล่นการพนันได้ โดยมีความรับผิดชอบต่อตัวเองโดยไม่ทำให้เสียสุขภาพอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่เคยมีประสบการ์ณจากการติดพนัน ถ้ามีปัญหาติดการพนันอย่างจริงจัง จะต้องขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Asian Helpline 0800 862 342 เพื่อพูดคุยกับที่ปรึกษามืออาชีพ เป็นส่วนตัวและเป็นความลับ
ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9.00 น. ถึง 20.00 น

 

Vietnamese
Cờ bạc có hại

Cờ bạc có hại là đề cập đến tác động tiêu cực mà cờ bạc có thể gây ra tác hại cho sức khỏe tinh thần, sức khỏe thể chất, xã hội và tài chính của một cá nhân. Điều này có thể bao gồm các vấn đề như tài chính, trầm cảm, lo lắng, các vấn đề về mối quan hệ và thậm chí là tự tử.

Cờ bạc có hại có thể biểu hiện theo nhiều cách khác nhau, bao gồm cả vấn đề cờ bạc, được đặc trưng bởi việc không thể kiểm soát hành vi đánh bạc của một người và có xu hướng tiếp tục đánh bạc bất chấp hậu quả tiêu cực. Điều này có thể bao gồm những việc như tiêu một số tiền lớn vào cờ bạc, bỏ bê trách nhiệm gia đình hoặc công sở và vay tiền để đánh bạc.

Điều quan trọng cần lưu ý là không phải tất cả cờ bạc đều có hại và nhiều người có thể tham gia cờ bạc một cách có trách nhiệm và lành mạnh. Tuy nhiên, đối với những người trải qua cờ bạc có hại, đó có thể là một vấn đề nghiêm trọng cần có sự giúp đỡ và hỗ trợ của chuyên gia.

Để tìm hiểu thêm, bạn có thể liên hệ với Đường dây trợ giúp của Châu Á 0800 862 342 để nói chuyện với tư vấn viên có trình độ của chúng tôi, và việc này là riêng tư và bảo mật.
Thứ Hai đến Thứ Sáu 9 giờ sáng đến 8 giờ tối

 

View or Download resources

Chinese Version Korean Version Thai Version Vietnamese Version

Categories

Gambling Harm

Is this information useful ?

Subscribe to our newsletter

We respect your privacy and do not tolerate spam.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.