Online Gambling Harm Prevention - Tagalog

Pag-iwas sa pinsala ng Online na Pagsusugal ng Auckland

Hindi mo ito kasalanan at hindi mo ito kinakailangang harapin ng mag-isa; oras na para makipag-usap

Bantayan ang isa’t isa at magkasamang harapin ang mahirap na usapan

Pumunta sa aming YouTube channel para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pinsalang kaugnay ng pagsusugal online.

O tumawag sa Asian Helpline 0800 862 342; makapagbibigay kami ng libre at kumpidensyal na serbisyo sa buong bansa mula Lunes hanggang Biyernes, 9am hanggang 8 pm. Ang aming Helpline ay may walong wika: Mandarin, Cantonese, Korean, Vietnamese, Thai, Japanese, Hindi at Ingles.

Pagsusugal ng Online

 

Alamin ang mga palatandaan

 

Asian Family Services (Mga Serbisyo Para sa Mga Asyanong Pamilya)

 

Asian Family Services (Mga Serbisyo Para sa Mga Asyanong Pamilya)Tanong at Sagot

 

Ano ang pagpapayo (Counselling)

 

Pagbabahagi at Pag-uusap

View or Download resources

Online Gambling Harm Prevention Tagalog

Is this information useful ?

Subscribe to our newsletter

We respect your privacy and do not tolerate spam.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.