Richard Northey

Board Member

For the last 10 years, Richard has chaired the Auckland/Northland Zone of Local Government New Zealand and also sits on its National Council. He also chairs the Auckland Community Housing Trust.

Previously, Richard was a MP for nine years and an Auckland City Councillor for 17 years. He has extensive experience as a chairperson, including several select committees in Parliament, the Accountability and Performance of Council and CCOs Committee, the Auckland District Council of Social Services. Richard was also Governing Body member of the Auckland Council.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và không dung thứ cho thư rác.

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ của Google được áp dụng.