Pink Shirt Day

ค้นหาเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้อง - หรือ - ค้นหา

Upstander - คนที่ลุกขึ้นช่วย (Thai)

ไม่เพิกเฉยยื่นมือเข้ามาช่วย, ไม่ได้ยื่นมือเข้ามาช่วย ยืนดูเฉยๆ.


อ่านเพิ่มเติม